top of page

Bełchatów, dnia 08.05.2024 r.

 

Zapytanie ofertowe nr CUS II- ZŁS/ 4/2024

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w ramach realizacji projektu pt. „CUS II dla powiatu bełchatowskiego” zaprasza do składania ofert na usługę” Złota rączka" dla 20 niesamodzielnych uczestników projektu.

I. Dane Zamawiającego

Nazwa: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań”

Adres siedziby: ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów

KRS: 0000 115 970 NIP: 7691986704

e-mail: biuro@przystan.belchatow.pl

Telefon: 516 045 260, 516 045 250

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 10.00-16.00

II. Kod zamówienia

Kody CPV 98000000 – 3 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

III.  Informacje ogólne

 1. Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlega tym przepisom.

 2.  Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Zamawiający” – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Przystań.

 3. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Wykonawca” – należy przez to rozumieć: podmiot gospodarczy posiadający uprawnienia do świadczenia usług.

 4. Nie można składać ofert częściowych.

 5. Nie można składać ofert wariantowych.

 6. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 8. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.

 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania Zapytania bez podania przyczyny przed rozstrzygnięciem postępowania.

 10. Zamawiający informuje, że treść umowy z Wykonawcą może ulec zmianie w związku z wymaganiami instytucji kontrolnych .

 11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są Iwona Borczyk, tel. 516 045 250 i Kinga Siewierska, tel. 516 045 260.

IV. Termin i miejsce realizacji usługi:

Zlecenie realizowane będzie przez okres 32 miesiące, tj. od  maja 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku.

Miejsce realizacji usługi - powiat bełchatowski w miejscach zamieszkania uczestników projektu.

V. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa „Złota rączka” polegająca na pomocy w drobnych pracach domowych w ramach projektu „CUS II dla powiatu bełchatowskiego” współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

 2. Usługa” Złotej rączki” projektu odbywać się będzie na terenie powiatu bełchatowskiego, w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej wsparcia.

 3. Usługa sprzątania i utrzymania w czystości obejmuje:

- pokoje,

- kuchnię,

- łazienkę,

- korytarz

 1. Szacuje się zapewnienie około 500 godzin usługi dla około 20 niesamodzielnym uczestników projektu.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników.

 3.  Usługa „Złota rączka „ świadczona będzie od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00. Dni i godziny usługi będą ustalane z Wykonawcą z wyprzedzeniem minimum 7 dniowym przez koordynatora i będą w miarę dostosowane do potrzeb mieszkańców.

 4. Zamawiający zapewnia ,że usługa będzie wykonywana przez minimum 2 godziny .

 5. Wykonawca zrealizuje usługę przy użyciu własnych narzędzi i urządzeń technicznych oraz zapewni środki czystości.

 6. Usługa „Złota rączka” realizowana będzie od 02.05 2024r. do 31.12.2026r., jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy.
    Zamawiający zastrzega , że w przypadku nie uzyskania dofinansowania na pełną realizację przedmiotu umowy, lub braku potrzeby wykonanie usługi może zostać ukończone wcześniej. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za ilość godzin faktycznie wykonanej usługi.

 7. Wykonawca gwarantuje dostępność usługi w dowolnym terminie, od poniedziałku do soboty, w okresie obowiązywania umowy.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

 1. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania usług i prowadzi działalność gospodarczą.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego standardu świadczonych usług, a biorąc pod uwagę , że przedmiotem umowy jest pomoc niesamodzielnym uczestnikom projektu, zobowiązuje się przy jego wykonaniu dołożyć szczególnej staranności.

 3. Wykonawca zobowiązany jest do

  1. – sprzątania pomieszczeń: pokoi, kuchni ,łazienki, korytarza ,

  2. – mycia okien, prania i zawieszania firanek,

  3. – wycierania kurzu z mebli, parapetów ,sprzętów elektronicznych,

  4. - zamiatania, odkurzania i mycia podłóg,

  5. – mycia i czyszczenia urządzeń sanitarnych w kuchni i łazience,

  6. - mycia płytek łazienkowych

 4. Wykonawca zapewni odpowiednią kadrę do wykonania usługi u osób niesamodzielnych

 5. Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.

VII. Opis kryteriów oceny ofert:

 1. Cena: 60%

 Oferty oceniane będą na podstawie ceny brutto za godzinę jednej usługi opisanej w określonej części, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego a punkty za kryterium ceny zostaną przyznane i obliczane według następującego wzoru:

2. Aspekty społeczne: 40%

Zamawiający będzie oceniał liczbę osób zatrudnionych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.), wg następującej punktacji:

 • 2 i więcej osób – 40 pkt

 • 1 osoba - 20 pkt

 • 0 osób - 0 pkt

W celu potwierdzenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy realizacji zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o zatrudnianiu takich osób na dzień składania oferty. W przypadku nie złożenia tego oświadczenia, Zamawiający nie wezwie do uzupełnienia dokumentów i przyzna 0 pkt. w tym kryterium.

Maksymalna ilość punktów: 100 pkt.

 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji treści zawartych w dokumentach w przypadku wątpliwości co do prawdziwości zapisów w nich zawartych. Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego nie przysługują odwołania..

 2. W przypadku gdy zaoferowana przez Oferenta cena brutto za przedmiot zamówienia będzie wyższa niż zakłada to budżetu projektu, Zamawiający zastrzega, że przystąpi do negocjacji cenowych przed ogłoszeniem wyniku postępowania. W przypadku, gdy negocjacje cenowe nie przyniosą efektu, Zamawiający może unieważnić postępowanie.

 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia ofert/y w przypadku rażąco niskiej ceny w stosunku do cen rynkowych.

 1. O wyborze oferty, w przypadku złożenia więcej niż jednej ważnej, Zamawiający zawiadomi Wykonawców SMS. Telefonicznie, pocztą lub mailem.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert i informacja o możliwości składania ofert częściowych.

 

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Zaoferowana cena wyrażona jako cena brutto w złotych polskich za jedną godzinę usługi.

 3. Oferta, jak również wszystkie załączniki, oświadczenia, wykazy i inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty, muszą być podpisane przez Wykonawcę.

 4. Oferta oraz dokumenty będące załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego muszą być przedstawione w formie oryginału, natomiast wszystkie inne dokumenty składane przez Wykonawcę w ofercie mogą być złożone w postaci kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”

 5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego.

 6. Wszystkie załączniki do oferty są do dyspozycji Wykonawców u Zamawiającego.

IX. Sposób i termin złożenia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” na adres: ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów podpisaną przez osobę uprawnioną do podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta i opatrzoną napisem zgodnie z zawartością: Dane i adres Wykonawcy: Oferta na Zapytanie ofertowe CUS II-ZŁS/4/2024

 2. przesłać skany dokumentów na adres e-mail: biuro@przystan.belchatow.pl, w tytule: Oferta na Zapytanie ofertowe CUS II-ZŁS/4/2024

 3. Termin składania ofert upływa dnia 17.05.2024 godz. 16.00

 4. Dla ofert przesłanych pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data i godzina ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

 5. Ofertę złożoną po terminie składania ofert, o którym mowa w punkcie nr 3, zwraca się bez otwierania.

 6. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty na Zapytanie ofertowe.

 7. W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą najwyższą liczbę punktów, przy jednoczesnej tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkimi Wykonawcami, których oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów w ocenie, przy czym za korzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta o najniższej cenie uzyskanej w procesie negocjacji (kryterium rozstrzygające).

 8. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 10. Istotne postanowienia realizacji umowy

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 2. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w projekcie umowy - Załącznik nr 4.

 3.  Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana na podstawie złożonej oferty Wykonawcy w terminie dogodnym dla obu stron, nie później niż do dnia 22-05-2024 r.

 4. Umowa może ulec zmianie, w związku z potrzebami organizacyjnymi uczestników projektu oraz wymaganiami IP lub instytucji kontrolnych.

 5. Podstawę zapłaty wynagrodzenia będą stanowiły faktury VAT/rachunek wystawiony przez

Wykonawcę. Wynagrodzenie płatne będzie w drodze przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Wykonawcę, w terminie 10 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT/rachunku.

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

Załącznik nr 4 - Projekt umowy.

Przechwytywanie.PNG
ciąg znaków.PNG

OFERTA ROZSTRZYGNIETA

Informacja o wyniku postępowania

Data 20.05.2024 r

 

Dotyczy zapytania ofertowego w projekcie CUS II dla powiatu bełchatowskiego. W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy na usługę „Złota rączka ”dla 20 niesamodzielnych uczestników projektu CUS II dla powiatu bełchatowskiego realizowanym przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań polegająca na pomocy w drobnych pracach domowych informuję, że wpłynęła jedna oferta od Clean Olga Majchrzak Łobudzice 14 a 97-425 Zelów, postanowiono o przyjęciu oferty i podpisaniu umowy na kwotę 55 zł za usługę /1 godz.

bottom of page