top of page

Bełchatów 06.10.2023

 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedziba w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1  

zatrudni:

Opiekuna - Kierownika  Domu Dziennego Pobytu „Przystań” 

 


 

1. Wymagania niezbędne kandydata:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,

 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

 • kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania formalne:

 • kwalifikacje zawodowe z zakresu: - opiekuna / asystenta osoby starszej, - opiekuna / asystenta osoby niepełnosprawnej,  - opiekuna medycznego,  - pedagogiki, - psychologii. 

3. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi, 

 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością,

 • znajomość ustawy o pomocy społecznej,

 • znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób niesamodzielnych,

 • umiejętność  zarzadzania zespołem,

 •  znajomość obsługi komputera;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • samodzielność;

 • terminowość, dokładność, odpowiedzialność;

 • komunikatywność;

 • brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

 • doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi, 

 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością,

 • znajomość ustawy o pomocy społecznej,

 • znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób niesamodzielnych,

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku kierownik -opiekun  w Miejscu Krótkookresowego Pobytu DDP „Przystań”

 w Bełchatowie przy Żeromskiego 1  :

 • kierowanie bieżącą działalnością Miejsca Krótkookresowego Pobytu DDP Przystań;

 • sprawowanie nadzoru nad mieniem i wyposażeniem DDP Przystań; 

 • sprawowanie opieki nad podopiecznymi

 • Współpraca z rodzicami , opiekunami  osób niesamodzielnych.

 • opracowywanie rocznych planów działalności placówki; 

 • opracowywanie i przedstawienie okresowych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej placówki.

 • merytoryczna organizacja pracy w DDP

 • świadczenie usług opiekuńczych  na rzecz podopiecznych,

 • organizowanie działań wynikających ze świadczonych usług na rzecz podopiecznych,

 • udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie niesamodzielnej  i jej rodzinie,

 • realizacja zadań wynikających z Regulaminu placówki oraz Indywidualnych Planów Działań podopiecznych,

 • wsparcie i pomoc w czynnościach dnia codziennego,

 • nawiązywanie kontaktu z podopiecznym, 

 • diagnozowanie potrzeb i problemów osoby niesamodzielnej, 

 • udzielanie pomocy w zaspokajaniu potrzeb dnia codziennego podopiecznych,

 • ocenianie sprawności podopiecznego w wykonywaniu codziennych czynności,

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego,

 • współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób niesamodzielnych. 

 

5.  Warunki pracy :

 • a. umowa o pracę na pełny etat na czas określony,

 

6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny podpisany własnoręcznie przez kandydata,

 • życiorys - CV (wraz z opisem przebiegu praktyki zawodowej, dane kontaktowe),

 • kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności, referencje,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

 • oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 • oświadczenie kandydata, iż jego stan zdrowia umożliwia podjęcie pracy na stanowisku kierownika/wychowawcy świetlicy środowiskowej;

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie  CV  na  adres  biuro @przystan.belchatow.pl  lub  na  adres  Stowarzyszenie Przystań ul Hubala 2  97-400 Bełchatów.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez  Stowarzyszenie Przystań . z siedzibą w Bełchatowie  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedziba w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych

 
bottom of page