top of page

Witamy na stronach
naszej Organizacji !

Przechwytywanie.PNG
indeks.png

DOŁĄCZ DO NAS !

 

 

​Stowarzyszenie Przystań zatrudni:

Projekty realizowane ze środków:

UE logo.PNG
znaki_strona_www.png
logo PFRON.PNG
Przechwytywanie.PNG
PGE fundacja logo.png
belchatow_logo.png
Gmina.PNG
Nagłówek 5

Stowarzyszenie Przystań wraz z partnerami realizuje projekt  "CUS II dla powiatu bełchatowskiego"  w ramach

 Priorytetu FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem" Działania FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne"

Projekt  obejmuje swoim działaniem mieszkańców powiatu  bełchatowskiego.

Celem projektu CUS II jest zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

(....czytaj więcej)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa:

Dofinansowanie projektu z UE: 8 177 417,35 zł

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 961 186,13 zł

„Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn”.

ciąg znaków.PNG
ciąg znaków.PNG

Stowarzyszenie Przystań realizuje projekt  "Świetlica Przystań"  w ramach

 Priorytetu FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem" Działania FELD.07.12 „Usługi na rzecz rodziny"

Celem działania jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru województwa łódzkiego.  W ramach projektu realizowane są działania związane z rozwojem usług skierowanych do dzieci i młodzieży i podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej. Rozszerzamy wsparcia o nowe formy: muzykoterapię i dogoterapię i rozszerzenie kompetencji do: w zakresie czytania i pisania, językowe, osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, w zakresie przedsiębiorczości. (....czytaj więcej)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa:

Dofinansowanie projektu z UE: 4 003 883,31 zł

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 466 807,64 zł

„Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn”.

(2)ciąg znaków RPO WŁ kolorowy.jpg

Stowarzyszenie Przystań wraz z partnerami realizuje projekt  "CUŚ dla powiatu bełchatowskiego"  w ramach

Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne

Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

projekt dofinansowany z UE w ramach EFS.

 

Projekt  obejmuje swoim działaniem mieszkańców powiatu  bełchatowskiego.

Celem projektu jest de-instytucjonalizacja usług, oraz polepszenie dostępu miejsc świadczonych usług społecznych, wzrost liczbowy tych miejsc, zapobieganie odizolowania osób od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, zagwarantowanie tym osobom warunków życia jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwienie podtrzymywania więzi rodzinnych i sąsiedzkich. (....czytaj więcej)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa:

Dofinansowanie projektu z UE: 6 904 477,81 zł

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 375 222,65 zł

„Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn”.

1,5%.png

Szukasz wsparcia? Może znasz kogoś, kto potrzebuje?

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Przyjaciele Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych ich Rodziny oraz wszyscy zainteresowani misją naszego Stowarzyszenia - Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania wsparcia.

Czekamy na Was. Czekamy, żeby Wam pomóc.

Nasze drzwi są dla Was otwarte, wspólnie zaplanujemy i udzielimy Wam pomocy w zaspokojeniu potrzeb codzienności.

Podopiecznymi „Przystani” opiekujemy się z troską, dbamy o zdrowie fizyczne i psychiczne, wspomagamy rozwój w zakresie indywidualnych potrzeb. Nasi terapeuci i opiekunowie wiedzą, jak otoczyć Was opieką, jak sprawić, żebyście poczuli się ważni. Doceniamy wysiłek codzienności.

Jeśli chcecie nas poznać i skorzystać z pomocy, zapraszamy.

Realizujemy obecnie projekt "CUŚ dla powiatu bełchatowskiego" w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne projekt dofinansowany z UE w ramach EFS. Rekrutacja trwa i będzie trwała przez cały okres realizacji projektu, tj. od 24.04.2020r do 31.01.2023r.

Projekt jest adresowany do osób z niepełnosprawnością i/lub osób niesamodzielnych, jak również osób będących opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie powiatu bełchatowskiego.

Zapewnimy opiekę i wsparcie osobom w każdym wieku - zarówno dzieciom, jak również dorosłym, do 4 h dziennie wraz z ciepłym posiłkiem i zajęciami dostosowanymi do możliwości. Świadczymy pomoc w dwóch placówkach:

  • Świetlicy Środowiskowej przy ul. Hubala 2, dla dzieci w wieku od 3 do 18 r.ż.,

  • Domu Dziennego Pobytu przy ul. Żeromskiego 1, dla dzieci i dorosłych bez ograniczenia wiekowego.

 

„Przystań” na Was czeka.

 

Jeśli Cię zainteresowaliśmy – pierwszy krok już za nami, resztę przejdziemy wspólnie.

Przekaż dalej lub skontaktuj się z nami !

 

 

Drodzy Rodzice!

W związku z realizacją projektu CUŚ dla powiatu bełchatowskiego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, mamy niezmierną przyjemność ogłosić Państwu, że z dniem 02.05.2018 otwarta została Świetlica Środowiskowa „PRZYSTAŃ” i z dniem 01.06.2018 Dom Dziennego Pobytu „PRZYSTAŃ”. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców dzieci niepełnosprawnych z powiatu bełchatowskiego do odwiedzenia nas  w siedzibie świetlicy przy ul. Hubala 2 i Żeromskiego 1 w Bełchatowie.


MISJA ŚWIETLICY to zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz realizacja działań profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży do lat 18-tu niepełnosprawnej, oraz znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej zdrowotnej i materialnej. To także wsparcie rodzin z osobą niepełnosprawną w sprawowaniu jej podstawowych funkcji. (czytaj więcej....)

Placówka czynna w dni robocze: od poniedziałku do piątku. godzinach od  10.00 do 19.00, w okresie wakacyjnym od poniedziałku do piątku. godzinach od  10.00 do 18.00.

DOM PRZYSTAŃ to miejsce krótkokresowego pobytu przeznaczone dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Placówka mieści się w Bełchatowie na ulicy Żeromskiego 1. W Domu przebywać mogą jednocześnie 4 osoby. Nie ma ograniczeń wiekowych.(czytaj więcej...)

Placówka czynna w dni robocze:  od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 19:00, a w okresie wakacyjnym od godz. 10.00 do 18.00.

logotyp CUŚ na stronę.PNG

NASI PODOPIECZNI:

bottom of page