top of page

ZASADY ZAŁOŻENIA SUBKONTA

 

Aby założyć subkonto należy przesłać oryginały następujących dokumentów:

 1. Podanie z prośbą o założenie subkonta wraz z opisem choroby. Należy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta i krótko przedstawić historię choroby kandydata na podopiecznego. Prośba powinna zawierać oryginalny podpis kandydata, a w razie jego niepełnoletności podpis rodzica, bądź prawnego opiekuna kandydata, a także dokładny adres zwrotny.

 2. W przypadku, gdy kandydat jest pełnoletni, a subkonto zakładają rodzice wymagany jest dokument potwierdzający ich prawo do reprezentowania kandydata.

 3. Oryginalne Zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę kandydata w języku polskim. Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu. Ważne! Przyjmujemy tylko oryginały zaświadczeń lekarskich lub kserokopie poświadczone przez lekarza za zgodność z oryginałem.

 4. Jeżeli kandydat na podopiecznego posiada orzeczenie o niepełnosprawności, należy przesłać nam kopię tego dokumentu.

 5. Zdjęcie kandydata podpisane na odwrocie.​

Wskazane dokumenty należy przesłać na adres:

STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ

UL. HUBALA 2

97-400 BEŁCHATÓW

lub dostarczyć osobiście na podany adres.

Po dopełnieniu tych formalności zostaną do Państwa przesłane formularze Deklaracji Członkowskiej i Porozumienia oraz Regulamin oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem. Po zapoznaniu się z nimi należy je wypełnić i odesłać (nie dotyczy Regulaminu)  na adres Stowarzyszenia.  Od dnia 01.11.2019 obowiązują nowe wzory dokumentów.

ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW

 1. Stowarzyszenie może refundować koszty ponoszone przez Podopiecznego, bądź osoby reprezentującej Podopiecznego, jeśli są one zgodne z treścią Umowy i redagowanych apeli oraz odpowiadają obowiązującym wymogom formalnym i merytorycznym wynikającym z ustawy o rachunkowości.

 2. Rachunki, faktury VAT potwierdzające poniesione koszty mogą być refundowane przez Stowarzyszenie tylko wówczas, gdy na odwrocie są opisane i podpisane przez Podopiecznego lub osoby reprezentujące Podopiecznego i nie budzą wątpliwości pod względem rzetelności i celowości ich wydatkowania.

 3. Stowarzyszenie pokrywa poniesione koszty na podstawie otrzymanych oryginałów faktur do wysokości posiadanych na subkoncie Podopiecznego środków pieniężnych. Faktury należy przesłać wraz z „Zestawieniem kosztów” na adres Stowarzyszenia.

 4. Stowarzyszenie nie dokonuje refundacji wydatków związanych z zadłużeniem Podopiecznego wobec Skarbu Państwa (podatki, składki ZUS, KRUS itp.) i innych wierzycieli, chyba, że inaczej postanowi sąd rodzinny.

 5. Stowarzyszenie opłaca bezpośrednio tylko takie faktury i rachunki , które wystawione są na Stowarzyszenie i zawierają dane Stowarzyszenia: 
   

STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ

adres: 97-400 Bełchatów,

ul. Żeromskiego 1

NIP: 769-19-86-704​

   6. Stowarzyszenie pokrywa koszty związane z zaspakajaniem indywidualnych potrzeb Podopiecznego, w postaci świadczeń o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. Nr 175 poz 1362 Z późn. zm.).

Według Uchwały Stowarzyszenia środki zgromadzone w ramach zbiórki publicznej można przeznaczyć w szczególności na finansowanie kosztów zalecanych przez kompetentne w tym zakresie osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, pedagog, społeczny opiekun środowiskowy itp.) w tym:

 • operacji medycznych,

 • leczenia,

 • rehabilitacji,

 • zakupu leków,

 • sprzętu rehabilitacyjnego,

 • edukacji ( w tym m.in. nauka języków obcych, czesne za szkołę, przedszkole, szkolenia),

 • poprawę bytu materialnego podopiecznych Fundacji znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej,

 • zajęć ogólnorozwojowych ( w tym m.in. zajęcia na basenie, salach zabaw),

 • zakupu pomocy i artykułów szkolnych i edukacyjnych oraz sprzętu komputerowego i akcesoriów,

 • pobytu w ośrodkach leczniczo – rehabilitacyjnych (w tym także noclegu i wyżywienia podopiecznych i ich opiekunów),

 • domowej opieki pielęgniarsko-lekarskiej,

 • likwidacji barier architektonicznych,

 • leczenia zagranicznego.

Wszystkie środki zgromadzone w ramach zbiórki publicznej można wydatkować na terenie kraju oraz na terytorium: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Turcji, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Portugalskiej, Wielkiej Brytanii, Republiki Austrii, Szwajcarii, Chińskiej Republiki Ludowej, Królestwa Tajlandii, Republiki Indii, Republiki Czeskiej i na Ukrainie.

7. Jednorazowa łączna kwota do refundacji nie powinna być mniejsza niż 100,00 zł.

8. Uwzględniamy dokumenty księgowe z okresu ostatnich trzech miesięcy od daty ich wystawienia.

9. Stowarzyszenie dokona starań, by refundacja kosztów nastąpiła w ciągu 21 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Stowarzyszenie dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.

Na naszej stronie internetowej udostępniamy możliwość umieszczania apeli o pomoc osób chorych i z niepełnosprawnością.

Apel o pomoc powinien zawierać:

 1. Krótki opis choroby

 2. Zdjęcie podopiecznego

 3. Logo Stowarzyszenia

 4. Dane kontaktowe rodziców lub opiekunów podopiecznego: adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres e-mailowy.

 5. Dane dotyczące wpłat:                             "Darowizny prosimy wpłacać na konto:

STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ
ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów

mBank S.A. 65 1140 2004 0000 3702 8164 6304

Z dopiskiem: numer ewidencyjny, nazwisko, imię podopiecznego – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia"

bottom of page