top of page

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest  Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 115 970, posiadające numer NIP 769 19 86 704, którego siedziba mieści się w Bełchatowie, przy ul Żeromskiego 1, biuro w Bełchatowie, przy ul. Hubala 2.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań
adres: 97-400 Bełchatów ul. Hubala 2,

sekretariat tel. 513 324 233

e-mail: biuro@przystan.belchatow.pl

strona internetowa: przystan.belchatow.pl

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 2 lit a) oraz art. 6 ust. 2 lit. b) RODO

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją przez Stowarzyszenie zadań zleconych,  projektów i innych przedsięwzięć zgodnie z zawartymi umowami działaniami zawartymi w Statucie, a w szczególności, w celu rekrutacji, świadczenia usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz realizacji prawnego obowiązku wprowadzania tych danych do systemów informatycznych, służących sprawozdawczości z wykonywanych działań w ww. zakresie. Dane osobowe przetwarzane będą także w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przystań” (6 ust. 1 lit. a RODO).

 2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych – dane zwykłe obejmujące imię/imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania oraz szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, obejmujące stopień niepełnosprawności i rodzaj niepełnosprawności i niezbędne informacje o zdrowiu, wizerunek i głos.

 3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione do organów administracji publicznej, jednostek rządowych i samorządu terytorialnego lub innych instytucji, w ramach prowadzonych przez nie działań kontrolnych, w związku z realizacją przez Stowarzyszenie zadań przez nie zleconych, projektów i innych przedsięwzięć zgodnie z zawartymi umowami i działaniami statutowymi.

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań zleconych, projektów i innych przedsięwzięć, w ramach których przetwarzane są dane osobowe oraz przez wymagany zapisami zawartych umów okres, po zakończeniu ich realizacji.

 6. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo żądania dostępu do treści tych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo przenoszenia tych danych.

 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych doszło do naruszenia praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych i innych przedsięwzięć świadczonych przez Stowarzyszenie.

 10. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania działań Stowarzyszenia, procedur oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego stosowanie rozpoczyna się z dniem 25 maja 2018 roku.

bottom of page