top of page

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYSTAŃ

                                                                                                                 POSTANOWIENIA OGÓLNE
                                                                                                                                    § 1.

1.    Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ." 
2.    Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą: Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ". 
3.    Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Bełchatów.

                                                                                                                                    § 2.
1.    Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią. 
2.    Do celów reprezentacyjnych oraz dokumentów okazyjnych Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią z logo i napisem: STOWARZYSZENIE "PRZYSTAŃ"

                                                                                                                                    § 3.
1.    Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2.    Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

3.    Stowarzyszenie „Przystań” działa na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz 873) z późniejszymi zmianami.

​                                                                                                                                   § 4.
1.    Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku stowarzyszeń oraz zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu.

                                                                                                                           CELE I ZADANIA
                                                                                                                                   § 5.
1.    Podstawowym celem Stowarzyszenia "Przystań" jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, oraz ich rodzinami. 
2.    Szczegółowymi celami Stowarzyszenia "Przystań" są:
a)    organizacja i prowadzenie rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych: działalność odpłatna i nieodpłatna
b)    organizowanie form zbiorowego wypoczynku dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych, takich jak: wycieczki, imprezy integracyjne, kolonie i półkolonie, turnusy rehabilitacyjne, spektakle, koncerty, spotkania informacyjne - działalność odpłatna i nieodpłatna
c)    wolontariat w organizacjach pozarządowych – w szczególności inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej, współpraca w tym zakresie z placówkami oświatowymi, instytucjami kościelnymi, organizacjami młodzieżowymi oraz młodzieżą niezrzeszoną – działalność nieodpłatna
d)    integracja niepełnosprawnych oraz ich rodzin – działalność nieodpłatna 
e)    edukacja niepełnosprawnych oraz ich rodzin - działalność odpłatna i nieodpłatna
f)    pomoc społeczna, działalność charytatywna, wyrównywanie szans życiowych i przeciwdziałanie wyłączeniu z życia społecznego – działalność nieodpłatna
g)    pozyskiwanie środków finansowych na indywidualne leczenie i rehabilitację rodzin członków Stowarzyszenia „Przystań” działalność nieodpłatna
h)    inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele stowarzyszenia - działalność nieodpłatna
i)    organizacja szkoleń i seminariów – działalność odpłatna i nieodpłatna
j)    pomoc rodzinom i prawnym opiekunom wychowującym dzieci niepełnosprawne, rodzinom będącym w sytuacjach kryzysowych oraz w trudniej sytuacji życiowej - działalność nieodpłatna
k)    upowszechniane kultury, sportu i turystyki wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin - działalność nieodpłatna i odpłatana
l)    współdziałania z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemem ludzi niepełnoprawnych w kraju i za granicą - działalność nieodpłatna. 
m)    przeciwdziałanie patologiom społecznym - działalność nieodpłatna
n)    pomoc osobą wymagającym rehabilitacji, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz innych zdarzeniach losowych- działalność nieodpłatna
o)    wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz pomoc osobom bezrobotnym z szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych - działalność nieodpłatna
p)    edukowanie rodziców w kierunku zapobiegania patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia, wskazanie na alternatywne, społecznie akceptowane, formy spędzania wolnego czasu i jego organizacja- działalność nieodpłatna 
q)    wydawanie publikacji, poradników, informatorów, czasopism itd., dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz innych organizacji pozarządowych prowadzających działalność pożytku publicznego – działalność odpłatna i nieodpłatna
r)    rozwój potencjału organizacji pozarządowych – działania nakierowane na wyrównywanie szans organizacji słabo rozwiniętych infrastrukturalnie poprzez pomoc w formie szkoleniowej, informacyjnej, konsultacyjnej i doradczej - działalność nieodpłatna i odpłatna
s)    tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych - działalność nieodpłatna
t)    wspieranie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich w szczególności osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - działalność nieodpłatna
u)    walka z uzależnieniami przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie szczególnie w rodzinach osób niepełnosprawnych - działalność nieodpłatna
v)    edukacja ekologiczna działalność odpłatna i nieodpłatna
w)     promocja działań wspierających działalność stowarzyszenia - działalność odpłatna i nieodpłatna
x)    pozyskiwanie środków na te cele - działalność nieodpłatna.
y)    tworzenie i prowadzenie integracyjnych i specjalnych przedszkoli – działalność odpłatna
z)    tworzenie i prowadzenie integracyjnych i specjalnych szkól podstawowych - działalność odpłatna
aa) tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczych dla dorosłych osób niepełnosprawnych - działalność odpłatna i nieodpłatna
bb)działalność związana z przystosowaniem do pracy osób niepełnosprawnych intelektualnie - działalność odpłatna

3.    Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez działania swoich członków. 
4.    Szczegółowe cele i zadania Stowarzyszenia określają roczne programy działania opracowane przez Zarząd.
5.    Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez ubieganie się o dotacje, zbiórki pieniężne, szukanie wsparcia u sponsorów i fundacji oraz poprzez prowadzenie 
a)    Placówek terapeutyczno rehabilitacyjnych;
b)    Specjalistycznej Poradni pedagogiczno psychologicznej;
c)    Placówek edukacyjnych i wychowawczych;
d)    Placówek i ośrodków o charakterze szkolno - wychowawczym 
e)    Terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej

                                                                                                                                   § 6.
1.    Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 
2.    Do wykonywania konkretnych zadań w Stowarzyszeniu mogą być zatrudniani pracownicy. 
3.    Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów (z wyłączeniem organu nadzoru), Stowarzyszenia "Przystań" przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych. 
4.    Stowarzyszenie „Przystań” jako organizacja pożytku publicznego, może zatrudniać wolontariuszy, którzy w ramach działalności statutowej, będą wykonywać świadczenia, odpowiadające świadczeniu pracy.

                                                                                                                   CZŁONKOWIE
                                                                                                                                   § 7.

1.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne - bez względu na obywatelstwo. 
2.    Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest: 
a)    akceptacja zasad ideowo programowych Stowarzyszenia "Przystań"; 
b)    pełna zdolność do czynności prawnych; 
c)    niekaralność na podstawie prawomocnych wyroków sądów karnych. 
3.    Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały, po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej oraz uiszczeniu wpisowego w wysokości miesięcznej składki członkowskiej. 
4.    Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.

                                                                                                                                   § 8.
1.    Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek: 
a)    wystąpienia ze Stowarzyszenia; 
b)    wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu; 
c)    śmierci członka. 
2.    Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie: 
a)    rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia 
b)    rażącego sprzeniewierzenia się idei Stowarzyszenia; 
c)    skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego; 
d)    nie uiszczania składek członkowskich, przez co najmniej sześć miesięcy. 
e)    działania na szkodę Stowarzyszenia 
3.    Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek Prezesa na mocy uchwały Zarządu przyjętej większością 2/3 głosów. 
4.    Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty uchwały.

                                                                                                                                   § 9.
1.    Członek Stowarzyszenia ma prawo w szczególności do: 
a)    uczestnictwa w posiedzeniach organów Stowarzyszenia; 
b)    wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia; 
c)    korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań; 
d)    występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia "Przystań"; 
e)    przeglądania w siedzibie Stowarzyszenia „Przystań" protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania, Członków oraz Księgi Uchwał Zarządu. 
2.    Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy w szczególności: 
a)    współdziałanie przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia; 
b)    przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów; 
c)    terminowe opłacanie składek członkowskich; 
d)    aktywne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia.

                                                                                                                          WŁADZE
                                                                                                                                  § 10.

1.    Władzami Stowarzyszenia są następujące organy: 
a)    Walne Zebranie Członków; 
b)    Zarząd; 
c)    Komisja Rewizyjna. 
2.    Organy wymienione w ust. 1 litera b i c są wybieralne i mają charakter kadencyjny.
3.    Kadencja organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust.2 trwa pięć lat i wygasa z chwilą przyjęcia przez Walne Zebranie Członków sprawozdań z ich działalności. 

4.    Członkowie organów, o których mowa w ust. 2, pełnią funkcję do czasu objęcia tych funkcji po upływie kadencji przez osoby nowo powołane.
                                                                                                                                  § 11.
1.    Organy wymienione w par. 10, ust. 1., mają charakter kolegialny. 

2.    Uchwały organów wymienionych w par.10 ust.1 zapadają zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy aktualnej liczby członków. 

3.    Organy kolegialne Stowarzyszenia działają na podstawie przyjmowanych przez siebie regulaminów. 

4.    Jeżeli skład Komisji Rewizyjnej lub Zarządu w trakcie trwania kadencji ulegnie zmniejszeniu organy te mogą zmienić skład, przyjmując uchwałę zwykłą, zwykłą większością głosów.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 12.


1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia o charakterze przedstawicielskim oraz uprawnieniach stanowiących. 
2.    W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

                                                                                                                                  § 13.
1.    Walne Zebranie Członków może być: 
a)    zwykłe; 
b)    nadzwyczajne. 
2.    Zwykłe zebranie Członków zwołuje Prezes co najmniej raz na 5 lat. 
3.    W przypadku niezebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie Członków, Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków. 
4.    Na ponownie zwołanym Walnym Zebraniu Członków uchwały mogą zapadać w obecności mniejszej niż połowa ogólnej liczby członków, zwykłą większością głosów. 
5.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes na pisemny wniosek Zarządu lub jednej czwartej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. 
6.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdej sprawie, którą wnioskodawca uzna za ważną dla Stowarzyszenia. 
7.    Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zawierać propozycje terminu, miejsca oraz porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 14.
1.    Zwołanie Walnego Zebrania Członków dokonuje się przez powiadomienie wszystkich członków Stowarzyszenia
2.    Powiadomienie powinno być dokonane najpóźniej na dwa dni przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 15.
1.    Do zadań Walnego Zebrania Członków należy: 
a)    wybieranie i odwoływanie członków organów Stowarzyszenia; 
b)    rozpoznanie i rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia; 
c)    podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu lub jego wykładni; 
d)    podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia. 

2.    Do podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w ust 1 pod literami c).- do d) wymagana jest większość 2/3 głosów. 
3.    Walne Zebranie Członków może zająć się każdą sprawą niezastrzeżoną do właściwości innych organów Stowarzyszenia oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcia.

                                                                                                                          ZARZĄD
                                                                                                                                  § 16.

1.    Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia, w skład, którego wchodzą: 
a)    Prezes 
b)    V-ce Prezes 
c)    Członek Zwykły 
2.    Członków Zarządu wymienionych w ust. 2 litera a - c powołuje oraz odwołuje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów

                                                                                                                                  § 17.
1.    Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze Statutu oraz rocznych programów działania przyjmowanych przez Walne Zebranie Członków. 
2.    Do zadań Zarządu należą: 
a)    koordynacja działań Stowarzyszenia; 
b)    sporządzanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań, bilansów oraz sprawozdań finansowych; 
c)    sporządzanie i zatwierdzanie rocznych i końcowych sprawozdań ze swej działalności; 
d)    sporządzanie i zatwierdzanie rocznych programów pracy Stowarzyszenia;
e)    dokonywanie czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do funkcjonowania Stowarzyszenia; 
f)    zatrudnianie pracowników kierowanie pracami biurowymi Stowarzyszenia, 
g)    reprezentacja Stowarzyszenia i składanie oświadczeń woli w jego imieniu;
h)    coroczne ustalanie wysokości składek członkowskich;
i)    zatwierdzanie wzoru deklaracji członkowskiej;
3.    Zarząd pracuje i podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłych lub nadzwyczajnych. 
4.    Posiedzenia zwykłe Zarządu zwołuje Prezes minimum jeden raz na kwartał. Natomiast posiedzenie nadzwyczajne Prezes zwołuje na pisemny wniosek, co najmniej dwóch członków Zarządu.
5.    Zwoływanie zwykłych posiedzeń Zarządu dokonuje się przez ustne powiadomienie jego członków, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Natomiast nadzwyczajne posiedzenia mogą być zwoływane z jednodniowym wyprzedzeniem przez powiadomienie ustne. 
6.    Wszelkie uchwały Zarządu wpisywane są do prowadzonej Księgi Uchwał. 
7. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

                                                                                                                  KOMISJA REWIZYJNA
                                                                                                                                  § 18.

1.    Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontrolnym, powoływanym przez Walne Zebranie Członków, spośród osób niebędących członkami innych organów Stowarzyszenia. 
2.    Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia. 
3.    Komisja bada i opiniuje : 
a)    przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów; 
b)    realizację rocznych programów działania; 
c)    poprawność prowadzenia całej dokumentacji Stowarzyszenia;
d)    opiniuje roczne sprawozdania, bilans oraz sprawozdania finansowe. 
4.    Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań uprawniona jest do: 
a)    żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia; 
b)    żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 
5.    Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą: 
a)    być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 
b)    być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej; 
6.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się, co najmniej jeden raz w ciągu roku i są zwoływane przez Przewodniczącego, pierwsze w ciągu 14 dni od jej powołania.
7.    W czasie wykonywania swych zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp w każdym czasie do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia. 
8.    Komisja Rewizyjna sporządza sprawozdanie roczne oraz sprawozdanie końcowe ze swojej działalności.
9.    W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Prezesa o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

10.    W sytuacji, o której mowa jest w ust. 9. Prezes zwołuje najpóźniej w ciągu 14 dni Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 19.

1.    Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania. 

2.    Majątek Stowarzyszenia pochodzi z: 
a)    wpisowego oraz składek członkowskich, 
b)    własnej działalności Stowarzyszenia; 
c)    darowizn, spadków zapisów; 
d)    dochodów z majątku Stowarzyszenia; 
e)    subwencji i dotacji; 
f)    zbiórek publicznych i sprzedaży cegiełek; 
g)    wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia; 
h)    przekazywanego przez osoby fizyczne części podatku dochodowego – zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. 1 % z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku Publicznego; 
i)    odsetek i lokat bankowych;
j)    akcji i obligacji;
k)    działalności odpłatnej stowarzyszenia
3.    Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów Stowarzyszenia, na działalność Statutową oraz pokrycia kosztów jego działalności. 
4.    Zabrania się: 
a)    udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi"; 
b)    przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
c)    wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu; 
d)    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 20.
1.    Rozwiązanie Stowarzyszenia oraz zmiana Statutu, wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów w obecności więcej niż połowy aktualnej liczby członków Stowarzyszenia 
2.    Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia nie mogą być podjęte na tym samym posiedzeniu, na którym padł wniosek w tej sprawie, chyba, że wszyscy uprawnieni do głosowania byli o tym wniosku wyraźnie poinformowani. 
3.    Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa: 
a)    Przeznaczenie majątku Stowarzyszenia; 
b)    Skład komisji likwidacyjnej; 
c)    Podstawowe zasady likwidacji. 
4.    W skład komisji likwidacyjnej wchodzą trzej ostatni członkowie ostatniego Zarządu.

SPOSÓB REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA
§ 21.

W sprawach majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością Stowarzyszenia, do podpisywania dokumentów i reprezentowania upoważnionych zostaje dwóch członków Zarządu: Prezes i Wice Prezes.

Kinga Siewierska - Prezes 

Iwona Borczyk - V-ce Prezes 

Magdalena Gawron – Członek Zwykły

bottom of page