top of page

01.04.2017

AKTYWNI I NIEZALEŻNI

Projekt realizowany  ze środków PFRON.

Projekt zakłada kompleksowe i profesjonalne wsparcie specjalistyczne, w formie indywidualnych i grupowych zajęć dla osób niepełnosprawnych, dzięki któremu zwiększą oni swoje kompetencje społeczne, rozwiną umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z życiem społecznym oraz późniejszym życiem zawodowym. Niepełnosprawni z różnego rodzaju utrudnieniami w rozwoju stanowią integralną część młodego pokolenia. Wszystkim należy dać szansę startu dostosowaną do ich specyficznych potrzeb. Nasze Stowarzyszenie jest jedynym miejscem na terenie Bełchatowa i okolicznych gmin, gdzie prowadzona jest bezpłatna wszechstronna rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Zakłady Opieki Zdrowotnej i instytucje samorządowe nie mają dla nich żadnej formy pomocy. Potrzeby natomiast są ogromne. Chcemy odpowiedzieć na problem prawidłowego funkcjonowania społeczności lokalnej, brak pomocy dla osób niepełnosprawnych i wykluczenie społeczne oraz zwiększenie ich samodzielności. Projekt jest wspólną inicjatywą grupy, która osobiście zetknęła się z kwestią niepełnosprawności i ma dużą świadomość potrzeb swojego środowiska. Korzystanie z usług rehabilitacyjnych, pozwoli rodzicom nieposiadającym wystarczających środków finansowych, odpowiednio zadbać o zdrowie i rozwój swoich dzieci oraz podopiecznych. Projekt jest kontynuacją naszych dotychczasowych przedsięwzięć. Miejsce realizacji to Placówka Stowarzyszenia, przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne zostaną poddane wielokierunkowej stymulacji wszystkich zaburzonych sfer rozwojowych, co poprowadzi do osiągnięcia przez nich możliwie największej samodzielności i niezależności. Projekt zakłada zintegrowane, systematyczne, codzienne wspomaganie rozwoju niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie nowoczesnych form, w postaci pomocy psychospołecznej, pedagogicznej, logopedycznej, kompleksowej rehabilitacji
(kinezyterapia, fizykoterapia), psychoterapii, terapii wspomagającej, muzykoterapii, terapii relaksacyjnej, zajęć biofeedback, zajęć w Sali Doświadczeń Świata i w Sali Integracji Sensorycznej, wsparcia edukacyjnego oraz uspołeczniania w grupach rówieśniczych. Prowadzone będą indywidualne treningi samoobsługi i samopielęgnacji. Zajęcia w miarę możliwości, prowadzone będą w obecności rodziców, dzięki czemu mogą oni realizować wybrane elementy terapii samodzielnie w domu. Dla osób, u których zostało zdiagnozowane zagrożenie niepełnosprawnością lub niepełnosprawność, bardzo istotna jest potrzeba stałego, wnikliwego śledzenia stanu zdrowia i psychomotorycznego rozwoju oraz realizowanie programu terapii dostosowanego do potrzeb zdrowotnych i rozwojowych dziecka, prowadzonego przez stały zespół specjalistów. U znacznej liczby osób wykazujących tylko niewielkie zaburzenia i opóźnienia rozwojowe lub nieharmonijny rozwój pomoc może doprowadzić do całkowitego wyrównania zaburzeń. Dzieci, których rozwój jest poważniej zaburzony, dzięki naszej pomocy maja szansę na uruchomienie całego ich pozytywnego potencjału.

bottom of page