top of page
Gmina.PNG

W okresie od 01.10.202- do 28.12.2023 Stowarzyszenie Przystań realizuje zadanie publiczne pod tytułem "Świetlica środowiskowa Przystań"  finansowane ze środków Gminy Bełchatów.

Zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz niesamodzielnej zajęć świetlicowych, które uwzględniają ich potrzeby edukacyjne i rozwojowe, rozwijające zainteresowania, zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. Głównym celem  jest wsparcie rodzin z osobą niepełnosprawną, niesamodzielną w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, objęcie systematyczną opieką psychologiczną, pedagogiczną i terapeutyczną dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej.

Dzieciom przebywającym w świetlicy zaoferujemy  uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć. Będą  to zajęcia: plastyczne, techniczne, muzyczne gry i zabawy ruchowe, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia integrujące grupę, zajęcia  podnoszące i usprawniające możliwości intelektualne , zajęcia literackie, zajęcia audiowizualne, zajęcia komputerowe , kompetencje matematyczne, z języka polskiego, społeczno-obywatelskie, informatyczne, świadomości i  ekspresji kulturalnej.

Działania skierowane są do osób w wieku od 3 do 18 lat. Są to dzieci i młodzież z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. zdrowotnej lub materialnej) z terenu z terenu Gminy Bełchatów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia.

bottom of page