top of page
Przechwytywanie.PNG

W okresie od 02.11.202- do 31.12.2023 Stowarzyszenie Przystań realizuje zadanie publiczne pod tytułem "Opieka i terapia dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej", finansowane ze środków Urzędu Miasta Bełchatów.

Zadanie ma na celu wyrównywanie deficytów rozwojowo-społecznych dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z niepełnosprawnościami zostanie osiągnięty przez wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych, poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką i zajęciami edukacyjnymi oraz profilaktycznymi. tj: pomoc w nauce, organizowanie dzieciom czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, rozwijanie kultury osobistej, poprawa sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci i instytucjami je wspierającymi. Rozwijanie kompetencji dzieci i młodzieży w zakresie :efektywności i umiejętności uczenia się; właściwych postaw społecznych; świadomości i ekspresji kulturalnej. W ramach wolontariatu psycholog będzie prowadził indywidualne zajęcia z podopiecznymi, a także z ich rodzinami. Do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych zostaną zakupione artykuły, które umożliwią i uatrakcyjnią prowadzenie ich m..i, art. plastyczne spożywcze i inne . Zostaną zorganizowane imprezy z integracyjne i okolicznościowe m.in Mikołaj, Jasełka, zabawa świąteczna, konkursy, wyjścia do kina, na wystawy i koncerty świąteczne oraz do biblioteki i muzeum. Zapewnimy dzieciom i młodzieży spożycie posiłku oraz dowóz i odwóz z zajęć.

Działania skierowane są do 23 osób w wieku od 3 do 18 lat. są to dzieci i młodzież z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. zdrowotnej lub materialnej) z terenu miasta Bełchatowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia.

bottom of page