top of page
ciąg znaków.PNG
Przechwytywanie.PNG

 Bełchatów, 02.01.2024 r

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU
„Świetlica Przystań”

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Świetlica Przystań”.

w ramach Priorytetu FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem" Działania FELD.07.12 „Usługi na rzecz rodziny"

Rekrutacja trwa i będzie trwała przez cały okres realizacji projektu,

tj. od 02.01.2024r do 31.12.2028r.

Projekt jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 3- 18 lat, jak również osób

będących otoczeniem osób niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie powiatu bełchatowskiego. 

Warunkiem kwalifikowalności uczestnika otrzymującego wsparcie będzie spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, potwierdzone odpowiednim dokumentem:

  1. W przypadku dzieci, młodzieży wymagających wsparcia - osoba z terenu powiatu bełchatowskiego :

  • wywiad środowiskowy,

  • opinia rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego lub poradni psychologiczno - pedagogicznej,

  •  postanowienia sądu dotyczące środków wychowawczych lub poprawczych,

  • zaświadczenie o przebywaniu w instytucji całodobowej,

  • inne dokumenty zaświadczające, że osoba wymaga wsparcia np. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie lekarskie;

  2. W przypadku otoczenia:

  •  wywiad środowiskowy,

  •   kontrakt socjalny,

  •   oświadczenie;

bottom of page