top of page

ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW

 

 1. Stowarzyszenie może refundować koszty ponoszone przez Podopiecznego, bądź osoby reprezentującej Podopiecznego, jeśli są one zgodne z treścią Umowy i redagowanych apeli oraz odpowiadają obowiązującym wymogom formalnym i merytorycznym wynikającym z ustawy o rachunkowości.

 2. Rachunki, faktury VAT potwierdzające poniesione koszty mogą być refundowane przez Stowarzyszenie tylko wówczas, gdy na odwrocie są opisane i podpisane przez Podopiecznego lub osoby reprezentujące Podopiecznego i nie budzą wątpliwości pod względem rzetelności i celowości ich wydatkowania.

 3. Stowarzyszenie pokrywa poniesione koszty na podstawie otrzymanych oryginałów faktur do wysokości posiadanych na subkoncie Podopiecznego środków pieniężnych. Faktury należy przesłać wraz z „Zestawieniem kosztów” na adres Stowarzyszenia.

 4. Stowarzyszenie nie dokonuje refundacji wydatków związanych z zadłużeniem Podopiecznego wobec Skarbu Państwa (podatki, składki ZUS, KRUS itp.) i innych wierzycieli, chyba, że inaczej postanowi sąd rodzinny.

 5. Stowarzyszenie opłaca bezpośrednio tylko takie faktury i rachunki , które wystawione są na Stowarzyszenie i zawierają dane Stowarzyszenia: 
   

STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ

adres: 97-400 Bełchatów,

ul. Żeromskiego 1

NIP: 769-19-86-704.

   6. Stowarzyszenie pokrywa koszty związane z zaspakajaniem indywidualnych potrzeb Podopiecznego, w postaci
świadczeń o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. Nr 175 poz 1362 Z późn. zm).

Według Uchwały Stowarzyszenia środki zgromadzone w ramach zbiórki publicznej można przeznaczyć w szczególnościna finansowanie kosztów zalecanych przez kompetentne w tym zakresie osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, pedagog, społeczny opiekun środowiskowy itp.) w tym:

 • operacji medycznych,

 • leczenia,

 • rehabilitacji,

 • zakupu leków,

 • sprzętu rehabilitacyjnego,

 • edukacji ( w tym m.in. nauka języków obcych, czesne za szkołę, przedszkole, szkolenia),

 • poprawę bytu materialnego podopiecznych Fundacji znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej,

 • zajęć ogólnorozwojowych ( w tym m.in. zajęcia na basenie, salach zabaw),

 • zakupu pomocy i artykułów szkolnych i edukacyjnych oraz sprzętu komputerowego i akcesoriów,

 • pobytu w ośrodkach leczniczo – rehabilitacyjnych (w tym także noclegu i wyżywienia podopiecznych i ich opiekunów),

 • domowej opieki pielęgniarsko-lekarskiej,

 • likwidacji barier architektonicznych,

 • leczenia zagranicznego.

Wszystkie środki zgromadzone w ramach zbiórki publicznej w 2016 roku można wydatkować na terenie kraju oraz na terytorium: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Turcji, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Portugalskiej, Wielkiej Brytanii, Republiki Austrii, Szwajcarii, Chińskiej Republiki Ludowej, Królestwa Tajlandii, Republiki Indii, Republiki Czeskiej i na Ukrainie.

7. Jednorazowa łączna kwota do refundacji nie powinna być mniejsza niż 100,00 zł.

8. Uwzględniamy dokumenty księgowe z okresu ostatnich trzech miesięcy od daty ich wystawienia.

9. Stowarzyszenie dokona starań, by refundacja kosztów nastąpiła w ciągu 21 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Stowarzyszenie dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.

 

100% wpływów na subkoncie podopiecznego pozostaje do jego dyspozycji. 

Stowarzyszenie nie pobiera żadnej prowizji za prowadzenie subkonta i obsługę księgową prowadzonego rachunku.

bottom of page