top of page

Bełchatów, 01.03.2024

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Żeromskiego 1

 zatrudni:

Pedagoga 

1. Wymagania niezbędne kandydata:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,

 • kwalifikacje zawodowe:

wykształcenie wyższe - kierunek pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub, na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; 

 • doświadczenie  zawodowe powinno być  nie  krótsze niż 1 rok

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • samodzielność;

 • terminowość, dokładność, odpowiedzialność;

 • komunikatywność;

 • brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pedagoga:

Praca z podopiecznymi 

 • organizacja  pracy z podopiecznymi ,

 • poprawa relacji z rówieśnikami , rodzicami (opiekunami)i innymi , 

 • zwiększenie zainteresowania zdobywaniem wiedzy i nauką,

 • podnoszenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i grupie,

 • rozwinięcie indywidualnych pasji i zainteresowań,

 • prowadzenie zajęć grupowych z uwzględnieniem opinii innych instytucji i własnych obserwacji 

4.  Warunki pracy : 

 • a.  umowa zlecenie-stawka godzinowa

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez  Stowarzyszenie Przystań  z siedzibą w Bełchatowie  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie  CV  na  adres  biuro@przystan.belchatow.pl  lub  na  adres  Stowarzyszenie Przystań ul Hubala 2  97-400 Bełchatów  do  dnia 20 października 2023 r.

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedziba w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

bottom of page