top of page

Bełchatów, dnia 07.03.2024

 

Zapytanie ofertowe 3/SP/M/2024

 

 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w ramach realizacji projektu „Świetlica Przystań” zaprasza do składania ofert cenowych na  usługę polegająca na prowadzeniu: zajęć muzykoterapii w Świetlicy Środowiskowej „Przystań” przy ul. Hubala 2, 97-400 Bełchatów

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie następujących usług:

 1. Zajęcia muzykoterapii dla  dzieci i młodzieży w Świetlicy Środowiskowej Przystań.

Zakres i dobór form pracy będzie bezpośrednio wynikał z potrzeb podopiecznych świetlicy.

Zakres usługi – 2 godzin w tygodniu x 4 tygodnie w miesiącu, 21 marca 2024 r. do 21.06.2024r.

I. Warunki (kryteria) udziału w postępowaniu

O udział w realizacji powyższych usług ubiegać się mogą osoby, spełniające poniższe warunki:

 1. wykształcenie wyższe lub średnie oraz certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia,

 2. kreatywność, otwartość, komunikatywność

 3. doświadczenie w pracy z dziećmi

 4. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

 5. złożenie oświadczenia, iż: Wykonawca nie jest  podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą. Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

II. Termin związania ofertą:

Umowa będzie zawierana, co miesiąc , strony mogą ustalić inaczej.

III. Sposób przygotowania i złożenia oferty

 1. Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

 2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, należy dołączyć informację w zakresie: wysokości stawki godzinowej brutto podanej (kwota ta zostanie pomniejszona o potrącenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

IV. Miejsce i termin składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć w biurze projektu, ul Hubala 2 97-400 Bełchatów w formie papierowej, w terminie do 20.03.2024 r do godz. 24:00 lub drogą e-mail na adres: biuro@przystan.belchatow.pl

V. Termin i miejsce otwarcia ofert

 1. Rozstrzygnięcie ofert będzie miało miejsce 21.03.2024 r. o godz. 10:00 r.

VI. Kryteria oceny ofert

 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym: kryterium cena 100%

 2. Ocena oferty wyrażona jest w punktach.

Oferta w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana zgodnie z wzorem.

C = (najniższa cena spośród rozpatrywanych ofert) : (cena oferty badanej) x 100 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną za całość zamówienia, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów spośród ofert nie odrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści zapytania ofertowego.

 1. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

VII. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Iwona Borczyk tel 516045250

e-mail: biuro@ przystan.belchatow.pl

bottom of page