top of page

Bełchatów, 24.01.2024 r.

 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedziba w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1

W związku z realizacją projektu "Świetlica Przystań"

zatrudni

Kierownika – pedagoga Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,

Miejsce pracy: Bełchatów Region: łódzkie, powiat bełchatowski,

Świetlica Środowiskowa „Przystań ul Hubala 2 97-400 Bełchatów
 

 1. Wymagania niezbędne kandydata:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,

 • kwalifikacje zawodowe: wykształcenie wyższe - kierunek pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub, na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; 

 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

 • kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym

 1. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów: ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz.135);

 • znajomość obsługi komputera;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • samodzielność;

 • terminowość, dokładność, odpowiedzialność;

 • komunikatywność;

 • brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku kierownik/wychowawca świetlicy środowiskowej w Stowarzyszeniu Przystań w Bełchatowie przy ul Hubala 2 :

 • kierowanie bieżącą działalnością świetlicy;

 • organizacja zajęć w świetlicy oraz opracowywanie rocznych planów działalności placówki;

 • sprawowanie opieki nad wychowankami uczestniczącymi w zajęciach w świetlicy; 

 • pomoc w realizacji obowiązków szkolnych wychowanków;

 • sprawowanie nadzoru nad mieniem i wyposażeniem świetlicy; 

 • współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, z kuratorami rodzinnymi; pracownikami socjalnymi; asystentem rodziny;

 • opracowywanie planu pomocy dzieciom w indywidualnych przypadkach; 

 • współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz zachęcanie ich do współpracy w rozwiązywaniu problemów dziecka oraz do udziału w bieżącym życiu świetlicy;

 • wykonywanie wszystkich obowiązków zgodnie z zakresem obowiązków otrzymanego z umową o pracę;

 • opracowywanie i przedstawienie okresowych sprawozdań z działalności merytorycznej świetlicy.

4. Warunki pracy :

 1. umowa o pracę na czas określony.

 2. Wymiar czasu pracy – pełny etat

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny podpisany własnoręcznie przez kandydata,

 • życiorys - CV (wraz z opisem przebiegu praktyki zawodowej, dane kontaktowe),

 • kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności, referencje,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

 • oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 • oświadczenie kandydata, iż jego stan zdrowia umożliwia podjęcie pracy na stanowisku kierownika/wychowawcy świetlicy środowiskowej;

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV,

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie Przystań z siedzibą w Bełchatowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres biuro @przystan.belchatow.pl lub na adres Stowarzyszenie Przystań ul Hubala 2 97-400 Bełchatów .

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedziba w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 
bottom of page