top of page

Bełchatów 24.01.2024

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedziba w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1

W związku z realizacją  projektu Świetlica Przystań.

zatrudni

Wychowawca opiekun osoby niesamodzielnej w Świetlicy Środowiskowej „Przystań”

prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedzibą w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1

 

1. Wymagania formalne:

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, lub dowolne studia wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

  • lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

  •  wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

  •  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  •  nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym

2. Wymagania dodatkowe:

 a. doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi, 

b. doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością,

c.. znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób niesamodzielnych,

3. Zakres obowiązków:

 a. świadczenie usług opiekuńczych  na rzecz podopiecznych,

 b. organizowanie działań wynikających ze świadczonych usług na rzecz podopiecznych,

 c. udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie niesamodzielnej  i jej rodzinie,

 d. realizacja zadań wynikających z Regulaminu placówki oraz Indywidualnych Planów Działań podopiecznych,

e. wsparcie i pomoc w czynnościach dnia codziennego,

 f. nawiązywanie kontaktu z podopiecznym, 

g. diagnozowanie potrzeb i problemów osoby niesamodzielnej, 

h. udzielanie pomocy w zaspokajaniu potrzeb dnia codziennego podopiecznych,

i. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego,

  j. współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób niesamodzielnych,

l. inne zlecone przez Kierownika placówki. 

4.  Warunki pracy :

a.  umowa o pracę na czas określony,

b. wymiar czasu pracy 3/4

etatu

  5.  Wymagane dokumenty:

 a.  list motywacyjny,

b.  cv,

 c.  kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia), lub doświadczenie  w  pracy  z osobami  niesamodzielnymi.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

  1. list motywacyjny,

  2. szczegółowe CV,

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie  CV  na  adres  biuro @przystan.belchatow.pl  lub  na  adres  Stowarzyszenie Przystań ul Hubala 2  97-400 Bełchatów 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez  Stowarzyszenie Przystań . z siedzibą w Bełchatowie  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedziba w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

bottom of page