top of page

Bełchatów,  24.01.2024

W związku z realizacją projektu

„Świetlica Przystań”

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedziba w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1

zatrudni

Pedagoga Świetlicy środowiskowej Przystań

Miejsce pracy: Bełchatów Region: łódzkie
 

 1. Wymagania niezbędne kandydata:

 

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,

 • kwalifikacje zawodowe: wykształcenie wyższe - kierunek pedagogika, pedagogika specjalna, 

 • doświadczenie zawodowe powinno być nie krótsze niż 2 lata.

 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

 • kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

 • znajomość obsługi komputera;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • samodzielność;

 • terminowość, dokładność, odpowiedzialność;

 • komunikatywność;

 • brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pedagog w Świetlicy Środowiskowej Przystań w Bełchatowie przy ul. Hubala 2:

Praca z podopiecznymi

 • organizacja pracy z podopiecznymi ,

 •  poprawa relacji z rówieśnikami , rodzicami (opiekunami)i innymi ,

 •  zwiększenie zainteresowania zdobywaniem wiedzy i nauką,

 •  podnoszenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i grupie,

 •  rozwinięcie indywidualnych pasji i zainteresowań,

 •  prowadzenie zajęć grupowych z uwzględnieniem opinii innych instytucji i własnych obserwacji

 • prowadzenie dokumentacji określonej w Regulaminie Świetlicy Przystań

4. Warunki pracy:

 1. umowa o pracę na czas określony,

 2. wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie Przystań z siedzibą w Bełchatowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres biuro @przystan.belchatow.pl lub na adres Stowarzyszenie Przystań ul Hubala 2 97-400 Bełchatów.

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedziba w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

bottom of page