top of page

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            Bełchatów, dnia 30.03.2022 r

W związku z realizacją Projektu „CUŚ ”dla powiatu bełchatowskiego   projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Partnerstwie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014 -2020.Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX. 2.Usługi na rzecz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:      

Oferty należy składać w formie pisemnej w biurze stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Bełchatowie  przy ul Hubala 2 lub przesłać na adres poczty elektronicznej zamawiającego to jest:

biuro@przystań.belchatow.pl do dnia 26.04.2022r.

Wyniki zapytania ofertowego:

Informujemy, że ze względu na to, że wpłynęła tylko 1 oferta do zapytania, to zgodnie z wymogami instytucji WUP, nie wybrano żadnej oferty na realizację usług cateringowych dla Świetlicy Środowiskowej i Domu Dziennego Pobytu. O dalszym postępowaniu będziemy informować na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

 

 

Bełchatów, dnia 21.04.2018 r

 

 

 

W związku z realizacją Projektu „CUS ”dla powiatu bełchatowskiego   projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Partnerstwie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014 -2020.Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX. 2.Usługi na rzecz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

​​ Świetlica Środowiskowa „Przystań" przy ul. Hubala 2  97-400 Bełchatów

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań zwraca się z zapytaniem ofertowym o ceny usług:

Ofertę należy złożyć w biurze projektu, ul Hubala 2 97-400 Bełchatów w formie papierowej w terminie do 23 kwietnia 2021 r do godz. 15.00 oraz  drogą  e-mail  na adres : biuro@przystan.belchatow.pl

Otwarcie ofert będzie miało miejsce 26.04.2021  r. o godz. 11.00 r.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Iwona Borczyk  tel 516045250

e-mail: biuro@ przystan.belchatow.pl

(2)ciąg znaków RPO WŁ kolorowy.jpg
bottom of page